• Praktijk is gelegen op de begane grond
  • Goed toegankelijk voor minder validen
  • Gratis parkeergelegenheid achter het gebouw.

De Voetenvriend Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. De Voetenvriend Veenendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

 

Als De Voetenvriend Veenendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of

contact met ons wenst op te nemen kan dit info@devoetenvriendveenendaal.nl t.a.v. Eliana Acevedo

 

 Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door De Voetenvriend Veenendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

- Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Voetenvriend Veenendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Meisjesnaam;

- Adres

- Postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Naam huisarts of behandelend arts;

- Medisch relevante voorgeschiedenis en medicijngebruik.

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze

foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor de Voetenvriend Veenendaal.

Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt.

De Voetenvriend Veenendaal zal u ten alle tijden vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

 

Uw persoonsgegevens worden door De Voetenvriend Veenendaal opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar.

- Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens

maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.